Dagteksten

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Welkom op onze website. Deze is nog niet mobile friendly. Wij doen er alles aan om dit zo spoedig mogelijk te realiseren.


Gemeentevergadering
(zaterdag 22 juni 2019)

Alle gemeenteleden worden namens de Oudstenraad van de EBG Amsterdam Zuidoost uitgenodigd voor het bijwonen van de volgende gemeentevergadering.

Datum: zaterdag 22 juni 2019
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: kamer 2 & 3 op de 1ste etage van Wi Eegi Kerki.

AGENDA

  1. Opening
  2. Vaststelling agenda
  3. Notulen van de laatste gemeentevergadering op 03-11-2018
  4. Mededelingen uit de Oudstenraad
  5. Financiën
  6. Wi Eegi Kerki
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Als er suggesties zijn voor de agenda vragen wij u die door te geven aan de voorzitter van de Oudstenraad, zr. Ruth Dors. Het is zeker belangrijk dat de gemeenteleden participeren aan de gemeentevergadering door hun mening te geven, door mee de denken over de toekomst van onze gemeente en de Oudstenraad te ondersteunen bij haar taken. De notulen van de laatst gemeentevergadering zijn van 9 tot en met 16 juni a.s. - na de dienst - te verkrijgen op het secretariaat.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

 


Landelijke Movie Night
(samen met de Centrale Jeugdraad)

Samen met de Centrale Jeugdraad organiseren wij nog even voor de zomervakantie een Movie Night voor alle tieners vanaf 12 jaar. Dus Save The Date!
Wanneer? Zaterdag 1 juni van 18.00 - 21.30 uur.
Waar? Wi Eegi Kerki.

More info coming soon...


Bijbelstudie

Van 6 mei t/m 24 juni 2019 zullen wij de volgende bijbelstudiecursus houden. De cursus wordt op de maandag gegeven en begint om 19:00 uur en eindigt om 21:00 uur. De locatie is Wi Eegi Kerki.

Op wens van vele gemeenteleden zullen wij dit keer een basiscursus over de bijbel hebben. Aan de ene kant krijgt u informatie over de opbouw van de bijbel en hoe wij daarin onze weg kunnen vinden. Aan de ander kant zullen wij met belangrijke teksten, die dwars door de bijbel staan, verdieping zoeken. De cursus wordt geleid door de zrs. L. Pont en R. Harry en ook ds. C. Lindner.

De kosten zijn € 5,-.
Let u op de aankondigingen in de diensten om zich hiervoor op te geven.


Kinder- en Tienerkamp 2019

Aanmelden voor zowel het kinder- en ook het tienerkamp is nu mogelijk via jeugdwerk @ ebg.nl.
Meer info op de website van de Centrale Jeugdraad van de EBG (onder agenda): website

 


Ingezonden

Dankgebed ter gelegenheid van 23 jaar zelfstandige gemeente van de EBGN en 6 jaar Wi Eegi Kerki

 

Christus, teken van Gods liefde! Hoor en verhoor ons!
Wij danken U voor deze liefde die de reden is voor het bestaan van onze gemeente en die ons tot zover heeft gedragen!
Behoed ons, Here God!
Met al onze tekortkomingen bidden wij:
Wil ons verhoren, Here God!
Geef, o Heer, dat het onze gemeente is aan te zien, dat U een God zijt van vrede en gerechtigheid. Wees in ons midden en leer ons om in uw liefde met elkander te leven.
Verhoor ons, Here God!
Laten ook wij meewerken, dat alle mensen uw naam loven en help ons tot zegen te zijn op de plaats waar U ons hebt gesteld.
U, Here God, prijzen wij tot in eeuwigheid.


Overdenking uit de laatste gemeentebrief

Vrede is blijkbaar veel meer dan alleen geen-oorlog. Vrede heeft te maken met het welzijn van
mensen. Vrede heeft te maken met onszelf, met onze harten, met onze families en vrienden, het heeft te maken met ons leven en onze problemen. Vrede is er pas als het goed gaat met ons. Als wij vrede hebben met onszelf en anderen.

Vrede begint dus niet bij de anderen ver weg van ons, maar in ons eigen hart. … en let u goed op de woorden, het ‘begint’ daar. Vrede komt blijkbaar niet zomaar!

Benieuwd naar de volledige tekst?
Lees meer

 


Viering Oogstfeest 2018

Op zondag 7 oktober hebben wij het oogstfeest gevierd. Het oogstfeest is een dienst waarbij wij de Here God danken voor alles wat wij het hele jaar dagelijks ontvangen. De bedoeling is dat wij iets uit onze moestuin oogsten en dat aan de kerk geven. De kerk zal het verkopen en met de opbrengst haar taken bekostigen. Wij van de EBG zuidoost zullen het de opbrengst gebruiken om onze hypotheeklast te drukken.

In de weken voorafgaande aan het oogstfeest ontvangt iedere gemeentelid een bruine enveloppe. De bedoeling is om er een gift in te zetten en deze aan in op het oogstfeest in te leveren. De oogstfeest enveloppen kunnen voor en na de dienst in gesloten doos gedeponeerd worden. Na de dienst neemt de penningmeester de doos in ontvangst waarna de enveloppen uit de doos gehaald wordt.

Mocht het zo zijn dat u nog een enveloppe heeft dan kunt u deze bij de penningmeester inleveren of tijdens de collect in 1 van de drie collectezakken deponeren. U dank voor uw gift.

 

 


Overdenking uit laatste gemeentebrief

Hoezo geen schatten verzamelen op aarde?

Iedereen wil toch mooie dingen hebben, het liefst rijk willen zijn en natuurlijk goed eten en drinken. Dat zijn toch allemaal wel tekenen van rijkdom en overvloed. En gaat het op het oogstfeest niet ook juist over dank voor al dat wat wij ontvangen en al dat wat wij oogsten en dan niet alleen het voedsel. God geeft het ons als het ware toch allemaal zelf? En dan horen wij dat wij de schatten toch maar niet op de aarde moeten verzamelen maar ergens anders, namelijk in de hemel. Daar begrijp ik nu helemaal niets van. Proberen wij dan eens om het op een rijtje te zetten.

Wat een schat is, dat weten wij toch eigenlijk: een zak geld of diamanten misschien of een miljoen in de loterij. Maar als er staat: “Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn,” dan klinkt dat toch anders. Want ons geld hebben wij tenslotte op de bank liggen en niet in ons hart.
Lees meer

C.W. Lindner