God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Kor. 9:7

  • SR
  • NL

Siksi dey de fu un wroko, ma a di fu seibi dey yu sa rostu.

Eksodus 34:21

Luku bun fa yu e libi èn san yu e leri. Tan hori doro ini den sani disi!

1 Timoteus 4:16

Vrijdag, 30 Oktober 2020

Zes dagen lang mag je werken, maar op de zevende dag moet je rust houden.

Ex. 34:21

Blijf zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht; houd daaraan vast.

1 Tim. 4:16 (WV)

Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.

Jeremia 29:7

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Link live stream op zondag 25 oktober:https://youtu.be/88v68bBB5QQ

Link liturgie:2020-10-25 print

Elke zondag is er kerkdienst om 11:00 uur.

Aan de deur zullen wij u de vragen stellen i.v.m. het Covid-19.
Bezoekt u a.u.b. de dienst alleen als u zeker weet dat u geen symptomen heeft die in verband met Covid-19 gebracht kunnen worden.


Aan: gemeenten, diasporagroepen en jeugdwerkers EBG Nederland

18 september 2020

Geachte broeders en zusters,

Deze informatie heeft betrekking op de Zendingsfeestdienst van zaterdag 19 september en dient als extra attentie:

De video gaat morgenochtend, zaterdag 19 september, in première om 10.45 uur. Concreet betekent dat dat de link naar de video reeds operationeel is, maar dat de video zelf dus pas vanaf bovenstaand moment bekeken kan worden

De dienst is via onderstaande manieren te bekijken:

www.zzg.nl/zendingsfeest

https://www.youtube.com/watch?v=7IA5hSzoJZ8

Ondertussen is ook een link vanaf de EBG Nederland website geplaatst.

Groeten van Renée Wezel en Daniel Claas

 


Verkiezing OR-leden op zondag 22 november 2020

Volgens planning zouden wij onze periodieke OR-verkiezingen met Pinksteren houden. Zoals de Kerkorde (KO) voor zo een situatie voorziet blijven de oude OR-leden voorlopig nog aan tot de installatie van de nieuwe leden. Door de situatie bestaat de mogelijkheid om schriftelijke te kiezen, voor degenen die zich niet zo gemakkelijk voelen om naar de kerk te komen.

In totaal moeten wij dus 5 nieuw OR-leden kiezen, 4 voor 6 jaar en één voor 3 jaar. Dat betekent dat wij minimaal 6 kandidaten nodig hebben. De aftredende zusters en broeders stellen zich niet verkiesbaar.

De verkiezing van 5 leden van de OR zal dan gehouden worden op zondag 22 november 2020, aansluitend aan de kerkdienst van 12:30 t/m 13:30 uur in de ontmoetingsruimte van ons kerkgebouw op de begaande grond. Wie schriftelijk wil stemmen moet daarvoor zorgen dat hun verkiezingsenveloppen uiterlijk bij sluiting van de stembus door de kiescommissie zijn ontvangen.

U bent opgeroepen geschikte kandidaten voor te dragen. Denkt u ook daarover na of dat niet een taak is die u in de gemeente zou kunnen vervullen. Het is een taak met grote verantwoording, die bestuurlijke inzichten en een goede kennis van en betrokkenheid bij onze gemeente vragen naast de nodig tijd die beschikbaar moet zijn om deze taken ook goed te kunnen uitvoeren. Alle kandidaten moeten minimaal 2 jaar lid van de EBG zijn, als belijdend leden ingeschreven staan in onze gemeente en hebben voldaan aan ‘de kerkelijke plichten’, wat betekend dat zijn hun kerkelijke bijdragen hebben betaald. (Zie KO §§ 1408, 109 en 1455,1)

Wij vragen u om mogelijke kandidaten tot uiterlijk zaterdag 17 oktober 2020 door te geven aan de OR. Voor elke kandidaat is een lijst met 10 gemeenteleden nodig die de kandidaatstelling steunen. Bovendien verklaren de kandidaten schriftelijk dat ze de verkiezing zullen aanvaarden als zij gekozen worden. Hebt u vragen over de taken van OR-leden of bent u onzeker of u zich kandidaat wilt stellen neemt u dan gerust contact op met de predikant of andere OR-leden.

Op zondag 18 oktober 2020 zullen de kandidaten tijdens de kerkdienst om 11:00 uur in een ‘uitzonderlijke gemeentevergadering’ aan de gemeente worden voorgesteld. Voor degenen die zich nog niet vrij voelen om naar de kerk te komen of uit andere redenen niet aanwezig
kunnen zijn is dit ook via de stream te volgen. Na afloop van de vergadering stelt te OR de definitieve lijst van kandidaten vast.

Elk gemeentelid dat in het jaar 2019 zijn volledige kerkelijke bijdragen (KB) heeft betaald mag op zondag 22 november 2020 zijn stem uitbrengen. Alle stemgerechtigde leden zullen via het bij ons bekende adres hun stembiljet ontvangen met de nodige instructies voor het geval dat zij schriftelijk willen stemmen. Wie bij de stemming zelf aanwezig is neemt zijn eigen stembiljet mee naar de kerk. Of u op de kiezerslijst van de stemgerechtigde leden staat kunt u contoleren door via de mail of telefonisch contact op te nemen met de penningmeester in de periode van 20 september t/m 4 oktober 2020. Tot en met dit datum kunt u ook als nodig uw kerkelijke bijdragen aanzuiveren om aan de verkiezing te kunnen deelnemen. Als u bezwaar wil aantekenen tegen de kiezerslijst is dat mogelijk tot uiterlijk 7 dagen na 4 oktober 2020. Daarna wordt de lijst definiet vastgesteld.

Denkt u daaraan, het is uw gemeente! Samen zijn wij verantwoordelijk voor haar toekomst. Daarom is het belangrijk om geschikte kandidaten voor deze belangrijke functies te vinden.


Wat doet een Oudstenraadslid? Wat wordt van mij verwacht?

Naast de Kerkordelijke verplichtingen [belijdend lid zijn en bij zijn met de Kerkelijke Bijdrage] wordt van een OR lid heel veel verwacht! Verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de gemeente vraagt heel veel geduld, doorzettingsvermogen, communicatie, liefde en gebed! Je wordt voor 6 jaar gekozen.

Dienstbaar zijn – dé taak van een OR-lid – houdt concreet in: dat je zelf aangeeft welke talenten je wilt inzetten binnen de OR: Wat wil ik graag doen? Wat kan ik? Wat zou ik graag willen doen, maar heb daar niet genoeg kennis in huis? Waar wil ik in getraind worden?

Hoeveel tijd heb ik per week beschikbaar voor het Gemeentewerk?

Dit zijn vragen die je vooraf voor jezelf moet beantwoorden.

Als je belangstelling hebt kun je contact opnemen met één van de huidige leden van de OR.

Binnen de OR worden de verschillende taken verdeeld.

Deze verdeling is voornamelijk gebaseerd op je talenten, vaardigheden en wensen. Je krijgt een “coach” toegewezen, die je een jaar begeleidt en ondersteunt.

In samenwerking met de Centrale Raad wordt een opleiding een basis training voor OR leden verzorgd, waarin o.a. aan de Kerk Orde komen:

Maximaal twee keer per maand ben je ouderling van dienst [zorgen dat alles voor de dienst geregeld is].

Verder ben je contactpersoon van een of meerder groepen in de gemeente [contact met de groep onderhouden en eventuele wensen, knelpunten bespreken in de OR].

Contact onderhouden met gemeenteleden [telefonisch, huisbezoek] behoort ook tot je taak.

Hoogtijdagen [Pasen, Kerst, Oogstfeest etc.] kan een beroep op je worden gedaan om coördinerende taken op je te nemen.

Beleidsmatig meedenken en meewerken om de gestelde doelen [het beleid] te realiseren staan uiteraard hoog op de takenlijst. Maar als OR-lid sta je er niet alleen voor, je werkt in een team, waarbij communicatie op de eerste plaats staat!

Regelmatig vergadert de OR op een vaste avond.

Hier worden alle gemeentezaken besproken, beslissingen genomen en afspraken gemaakt die uitgevoerd en nagekomen moeten worden.

OR-lid zijn vraagt inderdaad heel veel van je, maar geeft ook heel veel voldoening. Het gevoel dat je de gegeven talenten, kennis en kunde in dienst mag en kan stellen van onze lieve Heer, is niet in geld uit te drukken, maar maakt je geestelijk rijk!

Ben je door het lezen van dit stuk aan het twijfelen geraakt? Dan moet je zeker contact opnemen met een OR-lid of met de predikant in de gemeente.


Loterij Crea-groep

De uitslag loterij gehouden op 4 oktober.

Prijs nr. 5    =  678

Prijs nr. 4    =  690

Prijs nr. 3    =  615

Prijs nr. 2    =  693

Prijs nr. 1    =  611.

De prijzen kunnen zondag na de dienst opgehaald worden bij zr. Ilse Emanuals.

Neem uw lot mee. Zonder lot geen prijs.

 


Mededelingen in Rotterdam Centrum, Amsterdam Zuidoost en Zeist over beroeping van predikanten.

Beste zusters en broeders, vandaag 5 juli 2020 is het in een aantal gemeenten van de Evangelische Broedergemeente in Nederland de dag waarop wij voor het eerst weer samenkomen in de kerk, voor een dienst op zondag. Dit na een lockdown van onze kerken van bijna 4 maanden. Ook al is de situatie nog niet helemaal wat het daarvoor was. Er zijn nog behoorlijke beperkingen wat betreft het aantal gemeenteleden dat aanwezig kan zijn, het zingen van liederen en onze nabijheid tot elkaar. Maar toch, broeders en zusters: wij zijn er weer en wij kunnen elkaar weer van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Wat een vreugde, wat een ontwikkeling! En in enkele gemeenten wordt vandaag ook Keti Koti gevierd, dag der vrijheden. Dit jaar zeker ook in het kader van Black Lives Matter en de lange reis naar genezing – het is zeker een bijzonder jaar.

Maar er zijn ook nog andere ontwikkelingen gaande: Er zijn gedurende een aantal jaren in de Evangelische Broedergemeente in Nederland zeer weinig overplaatsingen van predikanten geweest. Gemeenten en predikanten zijn aan elkaar gewend geraakt. Maar, in de komende jaren zullen een aantal collega’s met pensioen gaan en dat vraagt om beweging tussen de gemeenten en het zoeken naar nieuwe, te beroepen, predikanten. Vandaag zal er in drie gemeenten een mededeling gedaan worden van aankomende veranderingen. Met de jaarwisseling 2020/2021 gaat br. Denny Zinhagel, Rotterdam Centrum met pensioen. Hij zal opgevolgd worden door br. Christian Lindner. Br. Lindner is ondertussen 26 jaar als predikant verbonden aan de gemeente Amsterdam Zuidoost. Het Provinciaal Bestuur is zich er terdege van bewust, dat de overplaatsing van br. Lindner, voor de gemeente en voor hemzelf een behoorlijke verandering zal betekenen. Daarom zijn wij blij u te kunnen meedelen, dat br. Markus Gill en zijn vrouw Sylvia Gill-Motel bereid zijn een beroeping als predikantsechtpaar naar Amsterdam Zuidoost per 1 januari 2021 te aanvaarden. Dat houdt in dat ook in de gemeente Zeist een nieuwe predikant zal worden beroepen. Op dit moment zijn de gesprekken, die verband houden met de opvolging daar, nog volop gaande. Daarom kunnen wij u vandaag nog geen naam noemen van een opvolger of opvolgster voor de gemeente Zeist. Wij danken alle betrokken predikanten voor hun toegewijde dienst in de gemeenten waar zij de laatste jaren hebben gewerkt. En wij wensen hun en de gemeenten Gods zegen toe bij de voorbereiding van de veranderingen en bij het samen gestalte geven aan onze roeping als kerk van Jezus Christus.

Namens het Provinciaal Bestuur

Johannes Welschen