God heeft de blijmoedige gever lief.
2 Kor. 9:7

  • SR
  • NL

MASRA na mi kibripresi. Dan fa un kan prefuru fu taigi mi taki: Lowe, frey leki wan fowru go na den bergi?

Psalm 11:1

Freide Mi e libi gi unu. A freide fu Mi, Mi e gi unu. A no a freide di grontapu e gi. Dati meki un no mus sari èn un no mus frede.

Yohanes 14:27

Woensdag, 2 December 2020

Schuilen doe ik bij de HEER. Hoe kunnen jullie dan zeggen: Vogel, vlieg weg naar de bergen!

Ps. 11:1

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.

Joh. 14:27

Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?

Jesaja 58:4

“Als de Heer het huis niet bouwt,
vergeefs zwoegen de bouwers”
Ps. 127:1

Link live stream op zondag 29 november: https://youtu.be/5XPLqKI0ElA

Link liturgie: 2020-11-29 liturgie 1e Advent

Elke zondag is er kerkdienst om 11:00 uur.

Aan de deur zullen wij u de vragen stellen i.v.m. het Covid-19.
Bezoekt u a.u.b. de dienst alleen als u zeker weet dat u geen symptomen heeft die in verband met Covid-19 gebracht kunnen worden.


 

Verkiezing OR-leden op zondag 22 november 2020

Volgens planning zouden wij onze periodieke OR-verkiezingen met Pinksteren houden. Zoals de Kerkorde (KO) voor zo een situatie voorziet blijven de oude OR-leden voorlopig nog aan tot de installatie van de nieuwe leden. Door de situatie bestaat de mogelijkheid om schriftelijke te kiezen, voor degenen die zich niet zo gemakkelijk voelen om naar de kerk te komen.

In totaal moeten wij dus 5 nieuw OR-leden kiezen, 4 voor 6 jaar en één voor 3 jaar. Dat betekent dat wij minimaal 6 kandidaten nodig hebben. De aftredende zusters en broeders stellen zich niet verkiesbaar.

De verkiezing van 5 leden van de OR zal dan gehouden worden op zondag 22 november 2020, aansluitend aan de kerkdienst van 12:30 t/m 13:30 uur in de ontmoetingsruimte van ons kerkgebouw op de begaande grond. Wie schriftelijk wil stemmen moet daarvoor zorgen dat hun verkiezingsenveloppen uiterlijk bij sluiting van de stembus door de kiescommissie zijn ontvangen.

U bent opgeroepen geschikte kandidaten voor te dragen. Denkt u ook daarover na of dat niet een taak is die u in de gemeente zou kunnen vervullen. Het is een taak met grote verantwoording, die bestuurlijke inzichten en een goede kennis van en betrokkenheid bij onze gemeente vragen naast de nodig tijd die beschikbaar moet zijn om deze taken ook goed te kunnen uitvoeren. Alle kandidaten moeten minimaal 2 jaar lid van de EBG zijn, als belijdend leden ingeschreven staan in onze gemeente en hebben voldaan aan ‘de kerkelijke plichten’, wat betekend dat zijn hun kerkelijke bijdragen hebben betaald. (Zie KO §§ 1408, 109 en 1455,1)

Wij vragen u om mogelijke kandidaten tot uiterlijk zaterdag 17 oktober 2020 door te geven aan de OR. Voor elke kandidaat is een lijst met 10 gemeenteleden nodig die de kandidaatstelling steunen. Bovendien verklaren de kandidaten schriftelijk dat ze de verkiezing zullen aanvaarden als zij gekozen worden. Hebt u vragen over de taken van OR-leden of bent u onzeker of u zich kandidaat wilt stellen neemt u dan gerust contact op met de predikant of andere OR-leden.

Op zondag 18 oktober 2020 zullen de kandidaten tijdens de kerkdienst om 11:00 uur in een ‘uitzonderlijke gemeentevergadering’ aan de gemeente worden voorgesteld. Voor degenen die zich nog niet vrij voelen om naar de kerk te komen of uit andere redenen niet aanwezig
kunnen zijn is dit ook via de stream te volgen. Na afloop van de vergadering stelt te OR de definitieve lijst van kandidaten vast.

Elk gemeentelid dat in het jaar 2019 zijn volledige kerkelijke bijdragen (KB) heeft betaald mag op zondag 22 november 2020 zijn stem uitbrengen. Alle stemgerechtigde leden zullen via het bij ons bekende adres hun stembiljet ontvangen met de nodige instructies voor het geval dat zij schriftelijk willen stemmen. Wie bij de stemming zelf aanwezig is neemt zijn eigen stembiljet mee naar de kerk. Of u op de kiezerslijst van de stemgerechtigde leden staat kunt u contoleren door via de mail of telefonisch contact op te nemen met de penningmeester in de periode van 20 september t/m 4 oktober 2020. Tot en met dit datum kunt u ook als nodig uw kerkelijke bijdragen aanzuiveren om aan de verkiezing te kunnen deelnemen. Als u bezwaar wil aantekenen tegen de kiezerslijst is dat mogelijk tot uiterlijk 7 dagen na 4 oktober 2020. Daarna wordt de lijst definiet vastgesteld.

Denkt u daaraan, het is uw gemeente! Samen zijn wij verantwoordelijk voor haar toekomst. Daarom is het belangrijk om geschikte kandidaten voor deze belangrijke functies te vinden.


 

Loterij Crea-groep

De uitslag loterij gehouden op 4 oktober.

Prijs nr. 5    =  678

Prijs nr. 4    =  690

Prijs nr. 3    =  615

Prijs nr. 2    =  693

Prijs nr. 1    =  611.

De prijzen kunnen zondag na de dienst opgehaald worden bij zr. Ilse Emanuals.

Neem uw lot mee. Zonder lot geen prijs.

 


Mededelingen in Rotterdam Centrum, Amsterdam Zuidoost en Zeist over beroeping van predikanten.

Beste zusters en broeders, vandaag 5 juli 2020 is het in een aantal gemeenten van de Evangelische Broedergemeente in Nederland de dag waarop wij voor het eerst weer samenkomen in de kerk, voor een dienst op zondag. Dit na een lockdown van onze kerken van bijna 4 maanden. Ook al is de situatie nog niet helemaal wat het daarvoor was. Er zijn nog behoorlijke beperkingen wat betreft het aantal gemeenteleden dat aanwezig kan zijn, het zingen van liederen en onze nabijheid tot elkaar. Maar toch, broeders en zusters: wij zijn er weer en wij kunnen elkaar weer van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Wat een vreugde, wat een ontwikkeling! En in enkele gemeenten wordt vandaag ook Keti Koti gevierd, dag der vrijheden. Dit jaar zeker ook in het kader van Black Lives Matter en de lange reis naar genezing – het is zeker een bijzonder jaar.

Maar er zijn ook nog andere ontwikkelingen gaande: Er zijn gedurende een aantal jaren in de Evangelische Broedergemeente in Nederland zeer weinig overplaatsingen van predikanten geweest. Gemeenten en predikanten zijn aan elkaar gewend geraakt. Maar, in de komende jaren zullen een aantal collega’s met pensioen gaan en dat vraagt om beweging tussen de gemeenten en het zoeken naar nieuwe, te beroepen, predikanten. Vandaag zal er in drie gemeenten een mededeling gedaan worden van aankomende veranderingen. Met de jaarwisseling 2020/2021 gaat br. Denny Zinhagel, Rotterdam Centrum met pensioen. Hij zal opgevolgd worden door br. Christian Lindner. Br. Lindner is ondertussen 26 jaar als predikant verbonden aan de gemeente Amsterdam Zuidoost. Het Provinciaal Bestuur is zich er terdege van bewust, dat de overplaatsing van br. Lindner, voor de gemeente en voor hemzelf een behoorlijke verandering zal betekenen. Daarom zijn wij blij u te kunnen meedelen, dat br. Markus Gill en zijn vrouw Sylvia Gill-Motel bereid zijn een beroeping als predikantsechtpaar naar Amsterdam Zuidoost per 1 januari 2021 te aanvaarden. Dat houdt in dat ook in de gemeente Zeist een nieuwe predikant zal worden beroepen. Op dit moment zijn de gesprekken, die verband houden met de opvolging daar, nog volop gaande. Daarom kunnen wij u vandaag nog geen naam noemen van een opvolger of opvolgster voor de gemeente Zeist. Wij danken alle betrokken predikanten voor hun toegewijde dienst in de gemeenten waar zij de laatste jaren hebben gewerkt. En wij wensen hun en de gemeenten Gods zegen toe bij de voorbereiding van de veranderingen en bij het samen gestalte geven aan onze roeping als kerk van Jezus Christus.

Namens het Provinciaal Bestuur

Johannes Welschen